News Letter November

Yes, our Free Commune has a news letter now! It’s for members only so you won’t find any subscribe button here. However, a summary of the most important events appears on our website:

The past few weeks we have been working hard on cleaning up our village. The first paths were merely tunnels through the jungle that was allowed to grow rampant here for 20 years. The bramble and gorse stood two to three meters high, with elms and oaks in between. After all the ruins could be visited via small paths, it was time for a more thorough cleaning. The main paths were fully cleared with a brush cutter. The ruins that are still in reasonable condition were also given a thorough cleaning all around. These are the ruins whose owners we know.

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de schoonmaak van ons dorp. De eerste paden waren slechts doorgangen door de wildernis die hier 20 jaar lang ongehinderd kon groeien. De braam en brem stonden twee tot drie meter hoog, met hier en daar iepen en eiken ertussen. Nadat alle ruines via kleine paadjes bezocht konden worden, werd het tijd voor een grondiger schoonmaak. Met de bosmaaier zijn de hoofdpaden schoongeveegd. Ook de ruïnes die nog in redelijke staat verkeren kregen rondom een grondige schoonmaak. Dit zijn de ruïnes waarvan we de eigenaren kennen.

Also all the ruins that are in lesser condition you can now enter. In this way it was possible for our architect to take measurements and make sketches for five of the houses. Here are some examples:

Ook alle ruines die in mindere staat verkeren kun je nu weer doorheen lopen. Zo was het mogelijk voor onze architect om maten op te nemen en schetsen te maken voor vijf van de huizen. Hier enkele voorbeelden:

We also estimated the cost of renovation for an 80m2 house: between 35,000 and 55,000 euro. It is a rough estimate of course and very much depends on your personal preferences and to what extent you want to do it yourself or have it done.

Finally, we have found two of the three wells, and we now know where the water pipe of the communal water supply is (it belongs to the parish, not to the municipality, therefore it is most likely untreated with chlorine or fluorine).

Tevens hebben we een schatting gemaakt van de kosten van renovatie voor een huis van 80m2: dat kost 35.000 tot 55.000 euro. Het is een ruwe schatting uiteraard en heel erg afhankelijk van persoonlijke wensen en in hoeverre je het zelf wilt opknappen of laten doen.

Tot slot hebben we twee van de drie waterputten gevonden, en weten we inmiddels waar de waterleiding ligt van de gemeenschappelijke watervoorziening (deze is van de parochie, dus niet van de gemeente, en hoogstwaarschijnlijk onbewerkt met chloor of fluor).

Meeting in the Netherlands

Like last year, we want to hold a meeting between Christmas and the New Year. Date and location are not yet known but we will keep you informed!

Net als vorig jaar willen we tussen Kerst en het nieuwe jaar een bijeenkomst houden. Datum en locatie zijn nog niet bekend maar we houden jullie op de hoogte!

One thought on “News Letter November

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top